Regulamin spacerów fotograficznych

§1

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w spacerach fotograficznych w 2023 roku zwane dalej Spacer organizowanych przez Fotoeffect-Edyta Filipek Bajor NIP 735-155-00-95 zwane dalej Organizatorem

§2

Uczestnikami Spaceru mogą być osoby pełnoletnie i niepełnoletnie wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna. Każdy uczestnik Spaceru, biorąc w nim udział oświadcza, że: nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa.

§3

Organizator nie ubezpiecza uczestników Spaceru.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników wycieczki.

§4

Uczestnik Spaceru ma obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa, dobrego wychowania i kultury turystycznej.

Uczestnik Spaceru ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego, w stosunku do innych jego uczestników jak i za uszkodzenie mienia.

§5

Koszt udziału w Spacerze jest każdorazowo określony w informacjach o wydarzeniu.

§6

Wszelkie wydatki związane z uczestnictwem (w tym dojazd, sprzęt fotograficzny, ubezpieczenie, wyżywienie) pokrywają samodzielnie Uczestnicy. Organizator nie zapewnia uczestnikom Spaceru żadnych innych świadczeń, które nie zostały określone wprost w opisie wydarzenia.

§7

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się poprzez formularz na stronie www.fotoeffect.pl

§8

Uczestnik rejestrując swój udział wyraża zgodę na zarejestrowanie Spaceru w formie fotografii lub filmu reportażowego oraz publikowania wizerunku, głosu w związku z promowaniem, relacjonowaniem, informowaniem o spacerach, a także dla celów dokumentacji archiwalnej.

§9

Przed Spacerem każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z treścią regulaminu i jego przestrzegania.

Regulamin jest udostępniany na stronie www.fotoeffect.pl/, a w wersji drukowanej dostępny jest u przedstawicieli Organizatora, na miejscu zbiórki bezpośrednio przed rozpoczęciem Imprezy.

Udział w Spacerze wymaga akceptacji regulaminu.

Organizator może odmówić dalszego udziału w spacerze uczestnikom, którzy nie będą przestrzegać zasad niniejszego regulaminu lub ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych

§10

Spacery przeprowadzane są w terminach i godzinach podawanych przez Organizatora za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – stron internetowych i kanałów społecznościowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, odwołania Spaceru lub zmiany trasy.