Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies strony internetowej Fotoeffect

Administratorem strony Fotoeffect jest Edyta Filipek-Bajor, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Edyta Filipek Bajor – Fotoeffect, z siedzibą w Osielcu pod adresem Osielec 322, 34-234 Osielec, NIP 7351550095 (dalej „Administrator”).

Administrator gwarantuje bezpieczeństwo danych Użytkowników, które zostały powierzone podczas korzystania ze Strony internetowej.

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przekazanie Użytkownikom kompleksowej informacji dotyczącej celu, zakresu sposobu przetwarzania danych osobowych Klientów Administratora i Użytkowników Strony internetowej, jak również poinformowanie o prawach przysługujących Użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Warunki korzystania z serwisu

Korzystając ze Strony internetowej, Użytkownik w pełni akceptuje zasady naszej Polityki Prywatności. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek punktem, prosimy o niekorzystanie ze Strony internetowej.

Definicje

Użyte w Polityce Prywatności określenia oznaczają:

 1. Administrator – Edyta Filipek-Bajor, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Edyta Filipek Bajor – Fotoeffect, z siedzibą w Osielcu pod adresem Osielec 322, 34-234 Osielec, NIP 7351550095,
 2. Strona internetowa – Fotoeffect
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 4. UODO – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),
 5. Użytkownik/Klient – osoba korzystająca ze Strony internetowej,

Administrator danych osobowych

Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Za pośrednictwem strony internetowej mogą być automatycznie gromadzone dane osobowe takie jak np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia.

Cel przetwarzania danych osobowych

Gromadzenie danych osobowych odbywa się automatycznie. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych Użytkowników.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)- w zakresie w jakim służą one celom analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)- w celu wykorzystywania plików cookies,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)- w celu zarządzania Stroną internetową.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody będzie skutkowało koniecznością usunięcia danych osobowych użytkownika ze zbioru danych Administratora.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane:

 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora.

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem strony internetowej mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom odpowiedzialnym za administrowanie stroną.

Prawa osób przekazujących dane osobowe

Użytkownicy Strony internetowej są uprawnieni do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych przekazanych Administratora.
 2. żądania usunięcia swoich danych osobowych, w zakresie w jakim nie są one niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, jeśli doszło do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy przetwarzania, w przypadku wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych i braku uzasadnionych podstaw przetwarzania danych, jeżeli dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego lub zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 3. żądania ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, w tym do żądania czasowego zawieszenia przetwarzania danych, jeżeli osoba, której dane są przetwarzane kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, administrator nie potrzebuje już danych, ale są one potrzebne osobie, której dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również, gdy osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania.

Jeżeli dane osobowe zostały przekazane na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownik uprawniony jest do wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili. Użytkownik, którego dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo żądania przeniesienia swoich danych osobowych. Oznacza to, że Użytkownik ma prawo do otrzymania udostępnionych danych osobowych w usystematyzowanym formacie powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany do innego podmiotu, z zastrzeżeniem, że jest to możliwe z technicznego punktu widzenia.

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi przed organem nadzorczym- Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Adres IP

Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet, takie jak adres IP oraz inne informacje zawarte w logach systemowych, wykorzystywane są przez administratora serwera wyłącznie w celach technicznych. Adresy IP mogą być również wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (m.in. o regionie, z którego następuje połączenie).

Pliki „cookies”

 1. Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Umożliwiają one rozpoznanie urządzenia Użytkownika, a przez to wyświetlanie Strony internetowej dostosowanej do indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki „cookies” służą dostosowaniu zawartości Strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które służą weryfikacji w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony, co z kolei pozwala na ulepszenie jej zawartości i struktury z pominięciem personalnej identyfikacji użytkownika.
 3. Wyróżnia się pliki „cookies” sesyjne i stałe. Pierwsze z nich to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 4. dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” gromadzone są wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Są one zaszyfrowane w odpowiedni sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 5. standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Zmiany Polityki prywatności

Administrator zastrzega możliwość zmiany Polityki prywatności. O wprowadzonych zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem Strony internetowej.